Київський обласний державний архів

Державний архів Київської області розташований за адресою: вул. Мельникова, 38, час роботи: пн.-пт. 8:30-17:30, директор: Даниленко Володимир Петрович

Архів засновано 1922 року як Київський центральний історичний архів (1922-1932), далі він мав такі назви: Київський обласний історичний архів (1932-1941), Державний архів Київської області (1941-1958), Київський обласний державний архів (1958-1980), Державний архів Київської області (з 1980 р.).

У складі архіву 7523 фондів, 2432463 справ (1733-1999 рр.), 21933 од.зб. фотодокументів, (1916, 1918-1923, 1925-1930, 1932, 1934-1939, 1941-1949, 1951-1999.

Найдавнішими документами архіву є копії королівських та царських жалуваних грамот м. Переяслава ХVІІ-ХVІІІ ст.

В архіві зберігаються документи фондів канцелярії київського губернатора, губернського правління, казенної палати, губернського статистичного комітету тощо подають відомості про виникнення і розвиток промисловості, технічне оснащення фабрик та мануфактур, будівництво залізниць, мостів, переправ, поштових станцій; є документи про створення цукрових, тютюнових, шкіряних заводів, про виробництво і експорт цукру до Англії, Німеччини, Фінляндії, Персії. У матеріалах фондів київського цивільного губернатора, губернського правління, губернського інвентарного комітету, губернського у селянських справах присутствія, мирових посередників, повітових у чиншових справах присутствій висвітлюються аграрні питання, масове розорення селян, селянський рух, зокрема, повстання в с. Турбаях (1789), виступи у зв'язку з введенням інвентарних правил (1848-1852), підготовку і проведення аграрної реформи 1861 р., столипінської реформи. В цих же фондах є відомості про участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 р., про пересування військ по території Київської губернії, участь населення у спорядженні полків, про збитки внаслідок війни. Є документи про декабристів - повстання Чернігівського полку в м. Василькові (29 грудня 1825 р. - 3 січня 1826 р.). У фондах судових установ, комісій по виборах у державні думи, губернської тюремної інспекції є документи про діяльність членів організації "Земля і воля", про страйки робітників цукрових заводів, про повстання саперів 18 листопада 1905 р., політичний студентський рух Київського університету у 80-х роках ХІХ ст., студентські виступи у зв'язку з річницями смерті Л.М. Толстого, 100-річчям від дня народження Т.Г. Шевченка.

У фондах містяться документи про розвиток науки, культури і освіти: про кількість та стан гімназій, училищ, лікарень, аптек, боротьбу з епідеміями, стан освіти, заборону навчання національними мовами, створення науково-технічних товариств, видання журналів, заборону видань українською мовою.

Колекція карт і креслень містить плани кордонів Київського намісництва, карти губернії та м. Києва, населених пунктів, проекти і креслення будівель.

Радянський період представлений фондами Київського губвиконкому і губревкому, окружного, повітових і волосних виконкомів і ревкомів, райвиконкомів, губернської і повітових рад народного господарства, окружної планової комісії, які містять документи про організацію і роботу місцевих органів радянської влади та управління, про будівництво і реконструкцію фабрик та заводів, виконання п'ятирічних планів, колективізацію сільського господарства, розвиток державної та кооперативної торгівлі, електрифікацію і радіофікацію, розвиток комунального господарства і роботу транспорту.

Архів зберігає документи періоду ІІ Світової війни (1941-1945 рр.), де є, зокрема, відомості про збитки, заподіяні окупантами, а також фонди установ м. Києва та області окупаційного періоду.

Стан народного господарства області у повоєнний період висвітлюється у фондах Київського виконкому, обласної планової комісії, обласного статуправління, обласного управління сільського господарства, облколгоспспілки, управління сільелектро, де є креслення, типові проекти сільських електростанцій, інших об'єктів сільського будівництва.

У фондах обласного і районних відділів народної освіти, обласного комітету товариства "Геть неписьменність", навчальних закладів документовано розвиток народної освіти і культури, в т.ч. підготовку кадрів, розширення мережі шкіл, вузів, наукових установ, боротьбу з безпритульністю, організацію заочної і вечірньої освіти тощо.

Стан і розвиток охорони здоров'я висвітлюють документи фондів губернського, окружного, обласного і районних відділів охорони здоров'я.

Серед фондів особового походження - фонд історика-археолога М. Берлинського, поета П.С. Поцілуєва. Фонди-колекції: формулярні списки чиновників; за період після 1917 р. - спогади учасників революційних подій на Київщині, учасників війни 1941-1945 рр., героїв праці, працівників освіти Київщини.

Документи архівів КП(б)У і КПУ представлені фондами обласного, міського, районних та міських комітетів партії, первинних парторганізацій.

Реєстр осіб, які перебували на примусових роботах під час німецько-радянської війни складає 47683 записів, 883 фонди, 9 - опрацьованих справ. У складі Центрального фондового каталогу - 7314 записи.

Науково-довідкова бібліотека налічує 10191 - книг і брошур. Бібліотека зберігає книги, брошури, річні комплекти журналів, підшивки газет. Серед них довідкові видання: енциклопедії, словники, довідники, в т.ч. з адміністративно-територіального поділу Київської губернії, округу, області, путівники по державних архівах, краєзнавча література.


Джерела


Особисті інструменти

Матеріал з WWW Енциклопедія Києва